ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Sportskenovosti.hr portal poštuju privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, sportskenovosti.hr neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Sportskenovosti.hr može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke sportskenovosti.hr koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.

Sportskenovosti.hr se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila sportskenovosti.hr portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.